Priser

Timepris avtales med advokaten for det konkrete oppdrag.

Våre priser ligger mellom kr. 1.020 og kr. 2.000 avhengig av sakens art og vanskelighetsgrad. I tillegg påløper 25 % merverdiavgift.

For utarbeidelse av enkle testament og ektepakter beregnes en pris på kr. 3.500,- eks. mva.
For utarbeidelse av samboerkontrakter beregnes en pris på kr. 5.000,- eks. mva.

I saker hvor det ytes fri rettshjelp, godtgjøres advokatene etter den offentlige salærsats som p.t. er kr. 1.020,- pr. time. Klienten må betale en egenandel.

 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at det offentlige dekker det vesentlige av utgiftene til advokatbistand. Fri rettshjelp kan gis som fritt rettsråd (rådgivning o.l.) eller fri sakførsel (prosess for domstol).

Fri rettshjelp gis i behovsprøvde tilfeller. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr. 246.000,- for enslige og kr. 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.  Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000,-. Klienten må betale en egenandel av advokatens salær.

Behovsprøvd bistand gis i følgende tilfeller:

 • Familiesaker som barnefordeling og samvær, skillsmisse, skifte etter ekteskapsbrudd, samboeroppgjør.
 • Oppsigelse eller utkastelse av bolig
 • Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold
 • Erstatning for personskade
 • Trygdesaker

I tillegg kan behovsprøvd bistand gis i andre sakstyper etter særskilt søknad til fylkesmannen.
I noen saker gis det fri rettshjelp i saker uten behovsprøving. Dette gjelder bl.a:

 • Visse utlendingssaker
 • Barnevernsaker

 

Standard klientavtale

Generelle vilkår:

Advokaten forplikter seg til å gi råd og ivareta klientens interesser i saken, samvittighetsfullt og påpasselig og plikter å fremme saken så raskt som omstendighetene tilsier.  Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.

Advokaten forbeholder seg rett til å overlate den konkrete utførelsen av oppdraget helt eller delvis til en annen habil person ved samme advokatkontor.

Advokaten forplikter seg til å fullføre oppdraget med mindre det viser seg at:

 • Klienten har gitt feilaktige eller misvisende opplysninger
 • Klienten ikke vil følge advokatens råd i saken.
 • Klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger.
 • Klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse.
 • At det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter med oppdraget.

Før advokaten eventuelt frasier seg sitt oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.

Klientmidler plasseres som innskudd i bank under offentlig tilsyn.  Renter som opptjenes på klientkonto av klientens innestående andel, avregnes etter utløpet av vedkommende kalenderår, senest den 28.02.

Beløp som er innfordret plikter advokaten å avregne og utbetale uten ugrunnet opphold.

Advokatens salær skal stå i rimelig forhold til oppdragets størrelse og vanskelighetsgrad, arbeidets omfang og resultat.  Mens arbeidet pågår er advokaten berettiget til å utfakturere aconto etter hvert som arbeidet utføres.  Til sikkerhet for betaling er advokaten berettiget til å kreve innbetalt et rimelig forskudd.  Advokatens salærberegning kan påklages til Den norske Advokatforenings disiplinære organ.